En Yakın Finansçınız
BTC
$57,149.72
+5.21
ETH
$4,337.71
+6.22
LTC
$198.11
+4.31
DASH
$178.06
+2.11
XMR
$236.92
+2.4
NXT
$0.02
+1.58
ETC
$47.65
+3.61
DOGE
$0.22
+11.87
ZEC
$248.06
+7.65
BTS
$0.05
+2.16

Milli Emlak Sudan Ucuz Araba Satıyor. İhalelerde 20 Bin Liraya Araç Var

0 1

Milli Emlak araba ihalelerini yayınlanama başladı. Piyasadan çok ucuz fiyatlara satılan arabalar büyük ilgi görüyor. Kurum kullanım ömrünü doldurmuş ve devletin taşınmaz araç mevzuatını aşan araçların ihale ile satışını gerçekleştiriyor.

Milli emlak otomobil ihalesinden satılan araçlar ihtiyaç fazlası da olabiliyor. Vatandaşların çok fazla ilgi gösterdiği ihalelere katılım çok yüksek oluyor. Milli emlak araba ihalelerine katılmak için bazı şartları taşımak gerekiyor. Bunlar arasında teminat gerekliliği ön planda yer alıyor. İhaleler online ortamda yapıldığı gibi mezat salonlarında da gerçekleştiriyor. Peki Milli Emlak Araba İhaleleri ne zaman?

Milli Emlak Araba İhalesine Katılma Şartları

1-Yukarıda 1. 2. 3. 4. ve 5. satırda nitelikleri belirtilen taşınmazlar, 6.7. ve 8. satırda özellikleri belirtilen araçların satış ihalesi ile 9. 10 ve 11. satırda yer alan taşınmazın kiralama ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45 inci maddesi uyarınca Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

2-İhaleler; Mardin Milli Emlak Müdürlüğü Makam Odasında (Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Binası 4. kat) toplanacak komisyonca yukarıda belirtilen ihale usulleri uygulanarak her bir satırda gösterilen tarih ve saatte yapılacaktır.

-İhaleye katılmak isteyen isteklilerin ihale saatine kadar;
a)Geçici teminatın yatırıldığına dair belge; (Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri Şube limitini gösterir süresiz teminat mektupları ve Hazine Müsteşarlığınca İhraç edilen Devlet İç borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine
düzenlenen belgeleri) Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunludur.

b)Yasal yerleşim yeri sahibi olmaları,

c)Tebligat için Türkiye ‘de adres göstermeleri

d)Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), tüzel kişilerin vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, Özel Hukuk tüzel kişilerinin, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden
veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri mesleki kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir
noterce tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi ihale saatine kadar vermeleri; Kamu tüzel kişilerinin ise tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetki olduğunu belirtir belgeyi vermeleri zorunludur.

4-İhalelere ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Mardin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir ve bedelsiz olarak temin edilebilir.

5-Taşınmaz malın satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan müstesnadır. Satışı yapılan taşınmaz mal, satış tarihini takip eden yıldan itibaren beş yıl süre ile emlak vergisine tabi tutulmaz.

6-Taşınmaz malın bedelinin taksitle ödenmesi halinde, satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı ise iki yılda ve eşit taksitlerle kanuni faiz ile birlikte ödenebilir.

7-Satışı yapılacak araçlar fiili durumları ile satılacaktır. Satış sonrası Trafiğe uygunluk belgesi ve piyasaya arz için alınacak diğer belge ve izinler alıcıya aittir.
8-Araçların ihale bedeli üzerinden alınacak KDV,ÖTV, vergi,resim harç ile diğer yasal giderler alıcı tarafından ödenecek olup, satış bedelleri peşin olarak tahsil edilecektir.
9-Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 Devlet İhale Kanunun 37. maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce komisyona ulaşması şarttır.
10-Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare veya komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.
11-İhale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

12-İhale ilanı şartname ve ekleri www.milliemlak.gov.tr , www.mardin.gov.tr ve www.mardin.csb.gov.tr internet adreslerinde görülebilir.

13-Yukarıda 6, 7, ve 8. satırda belirtilen araçların yerinden alınmasıyla ilgili oluşacak tüm masraflar alıcıya aittir

14-Yukarıda
İlan Olunur.
6. satırda belirtilen araç tescilsiz olması nedeniyle hem %18 KDV hem de %18 ÖTV alınacaktır.

Milli Emlak Araba Satış İhale Listesi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.